Countries
Uživatelská oblast

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Rozsah platnosti

(1) Tyto obchodní podmínky platí výhradně a jen vůči podnikatelům, právnickým osobám veřejného práva nebo zvláštním veřejnoprávním fondům ve smyslu § 310 odst.1 občanského zákoníku. Jiné nebo od našich dodacích podmínek odlišné podmínky objednatele uznáme, jen když tyto výslovně písemně odsouhlasíme.

(2) Tyto obchodní podmínky platí také pro všechny budoucí obchody s objednatelem, pokud se jedná o obdobné právní úkony.

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

Pokud je podle § 145 občanského zákoníku považována objednávka za nabídku, můžeme tuto během dvou týdnů přijmout.

§ 3 Předané podklady

Ke všem v souvislosti se zadanou objednávkou objednatele přenechaným podkladům, jako např. kalkulace, výkresy atd., si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva. Tyto podklady smějí být třetí osobě zpřístupněny pouze v případě, že zákazníkovi udělíme náš výslovný písemný souhlas. Pokud nabídku zákazníka nepřijmeme ve lhůtě podle § 2, musí nám být tyto podklady bezodkladně zaslány zpět.

§ 4 Ceny a platební podmínky

(1) Pokud není písemně dohodnuto jinak, platí naše ceny ze závodu včetně balení plus DPH vždy v platné výši. Náklady na balné jsou ve faktuře vyčísleny samostatně.

(2) Minimální hodnota zakázky činí 40,00 € netto. Příplatek při nedosažení této hranice činí rozdíl mezi hodnotou zakázky a minimální hodnotou zakázky.

(3) Kupní cena je splatná během 30 dnů po dodání. Odečtení skonta je přípustné pouze při písemné dohodě. Platba kupní ceny se musí provádět výhradně na jeden z našich na faktuře uvedených účtů. Úroky z prodlení se počítají ve výši 8 % p.a. příslušné základní úrokové sazby (diskontní sazba). Uplatnění vyšší škody z prodlení zůstává nedotčeno.

§ 5 Započtení a zadržovací právo

Objednateli přísluší právo na započtení, jen když jeho vzájemné nároky jsou právoplatně stanoveny nebo jsou nesporné. K výkonu zadržovacího práva je objednatel oprávněn pouze v rozsahu, na jakém spočívá jeho smluvní protinárok.

§ 6 Dodací lhůty

(1) Začátek námi oznámené dodací lhůty předpokládá řádné a včasné plnění povinností objednatele. Námitka nesplněné smlouvy zůstává vyhrazena.

(2) Dostane-li se objednatel do prodlení při převzetí nebo zaviněně poruší jinou svou povinnost součinnosti, tak jsme oprávněni požadovat náhradu případně vzniklé škody včetně vícenákladů. Právo na další nároky zůstává vyhrazeno. Pokud nastanou předcházející předpoklady, přechází nebezpečí nahodilé zkázy nebo nahodilého zhoršení předmětu koupě na objednatele v okamžiku, ve kterém se tento v důsledku prodlení při převzetí nebo prodlení dluhu dostal.

(3) Všechny námi uvedené dodací termíny jsou až do přijetí zakázky popř. vysvětlení všech technických detailů nezávazné. Při nepředvídatelných, námi neovlivnitelných událostech, jako je stávka, výluka, vyšší moc, poruchy ve výrobě u dodavatelů nebo dopravní zpoždění, se odpovídajícím způsobem prodlužuje dodací lhůta. Platí, že lhůta je dodržena, když zboží je v průběhu dodací lhůty předáno dopravci nebo je sděleno, že je připraveno k odeslání.

(4) Volba způsobu odeslání i dopravce je přenechána dodavateli. Odeslání a dodávka se uskutečňují na náklady objednatele.

§ 7 Přechod nebezpečí vzniku škody při odeslání

Jestliže se zboží odesílá objednateli na jeho přání, tak přechází s odesláním, nejpozději s opuštěním závodu/skladu, nebezpečí nahodilé zkázy nebo nahodilého poškození zboží na objednatele. Toto platí nezávisle na tom, zda se provádí odeslání zboží z místa plnění nebo kdo nese dopravní náklady.

§ 8 Výhrada vlastnictví

(1) Vyhrazujeme si vlastnické právo na dodávanou věc až do úplného zaplacení veškerých pohledávek vyplývajících z dodací smlouvy. Toto platí také pro všechny budoucí dodávky, i když se na to výslovně dále neodvoláme. Jsme oprávněni předmět koupě vzít zpět, když se objednatel chová v rozporu se smlouvou.

(2) Objednatel je zavázán, dokud na něj ještě nepřešlo vlastnické právo, zacházet s předmětem koupě s péčí řádného hospodáře. Obzvlášť je zavázán pojistit předmět koupě na vlastní náklady proti krádeži, škodám způsobeným ohněm a vodou dostatečně ve výši nové hodnoty. Pokud vlastnictví ještě nepřešlo, musí nás objednatel bezodkladně písemně uvědomit, že dodávka je zabavena nebo jinak zásahy třetích osob obstavena. Pokud třetí osoba není s to uhradit nám soudní a mimosoudní náklady žaloby podle § 771 občanského soudního řádu, ručí nám objednatel za vzniklou ztrátu.

(3) Objednatel je oprávněn k dalšímu prodeji zboží s výhradou vlastnictví v normálním obchodním styku. Pohledávky odběratele z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví postupuje objednatel již nyní na nás ve výši s námi dohodnuté konečné sumy pro fakturaci (včetně DPH). Toto postoupení platí nezávisle na tom, zda je předmět koupě dále prodáván, ať už s nebo bez dalšího zpracování. Také po postoupení práva zůstává objednatel zplnomocněn za účelem vymáhání pohledávky. Naše oprávnění pohledávku sami inkasovat, zůstává tímto nedotčeno. Nebudeme ale pohledávku inkasovat, pokud objednatel dodrží svoji povinnost zaplatit z přijatých tržeb, není v prodlení s placením a obzvlášť není podán vůči němu žádný návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo mu nebyly zastaveny platby.

(4) Přepracování nebo zpracování nebo přeměna předmětu koupě objednatelem se provádí vždy jménem a na zakázku pro nás. V tomto případě pokračuje budoucí právo objednatele na předmětu koupě na přeměněné věci. Pokud předmět koupě s dalšími, nám nepatřícími předměty, bude zpracován, nabudeme spoluvlastnictví na nové věci v poměru objektivní hodnoty našeho předmětu koupě k dalším přepracovaným předmětům v době zpracování. To samé platí pro případ smíchání. Pokud nastane smíchání v tom, že na věc objednatele bude pohlíženo jako na věc hlavní, pak platí, že objednatel na nás převede spoluvlastnictví v odpovídajícím poměru a tak vzniklé samostatné vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro nás uchová. K zajištění naší pohledávky vůči objednateli postoupí objednatel na nás také takové pohledávky, které mu přes spojení se zbožím s výhradou vlastnictví s pozemkem proti třetímu vzniká; přijímáme toto postoupení již nyní.

(5) Zavazujeme se poskytnout nám příslušející záruky na požadavek objednatele, pokud jejich cena převýší zajišťované pohledávky více než o 20% .

§ 9 Záruka a reklamace i regres/regres výrobce

(1) Práva objednatele ze záruky předpokládají, že tento podle § 377 obchodního zákoníku náležitě splnil své povinnosti týkající se prohlídky zboží a uplatnění nároku z reklamace.

(2) Nároky z vad se promlčují ve lhůtě 12 měsíců následujících po dodávce námi dodaného zboží objednateli. Před případným zasláním zboží zpět je třeba vyžádat si náš souhlas. Předcházející ustanovení neplatí, pokud podle § 438 odst. 1 občanského zákoníku (stavby a věci pro stavby), § 479 odst. 1 občanského zákoníku (právo na regres) a § 634a odst. 1 občanského zákoníku (stavební vady) jsou závazně stanoveny delší lhůty.

(3) Vykazuje-li přes všechnu vynaloženou péči dodané zboží vadu, která existovala už v okamžiku přechodu nebezpečí, tak zboží, při dodržení podmínky včasného uplatnění reklamace, podle našeho rozhodnutí opravíme nebo dodáme náhradní zboží. Vždy nám musí být dána příležitost k dodatečnému plnění v přiměřené lhůtě. Nároky na regres zůstávají předcházejícím pravidlem bez omezení nedotčeny.

(4) Vznikne-li chybné dodatečné plnění, může objednatel – bez ohledu na další nároky na náhradu škody – od smlouvy odstoupit nebo snížit úhradu.

(5) Odpovědnost za vady se neuplatní u nepodstatných odchylek od dohodnuté jakosti, u nepodstatných škod při používání, u běžného opotřebení, u škod, které vzniknou po přechodu nebezpečí v důsledku chybného nebo nedbalého nakládání, při neodpovídajícím dodržování předpisů o mazání a údržbě, při nadměrném zatížení, při použití nevhodných provozních prostředků, vadných stavebních pracích nebo na základě zvláštních vnějších vlivů, které nejsou smlouvou předpokládány. Provede-li objednatel nebo třetí osoba neodbornou údržbu nebo opravy, tak se rovněž pro tyto nebo z nich vzniklé následky neuplatní nároky z odpovědnosti za vady.

(6) Nároky objednatele kvůli potřebným výdajům za účelem dodatečného plnění, zvláště dopravní, cestovní, pracovní a materiálové náklady, jsou vyloučeny, pokud se výdaje zvyšují, protože námi dodané zboží bylo přepraveno dodatečně na jiné místo než je pobočka objednatele, kromě případu, kdy přemístění odpovídá jejich přiměřenému použití.

(7) Reklamační nároky objednatele vůči nám vznikají, jen pokud objednatel se svým odběratelem neuzavřel dohody nad rámec zákonem stanovených nároků z vad. Pro rozsah uplatnění odpovědnosti za vady objednatelem proti dodavateli dále příslušně platí odstavec 6.

(8) Náhrada škody kvůli porušení smluvní povinnosti se uplatní podle zákona a jen v případě prokázání úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Příslušně to platí pro nároky na náhradu škody na základě zákona o záruce na výrobky.

§ 10 Jiná ustanovení

(1) Tato smlouva a všechny právní vztahy z ní vyplývající pro smluvní strany se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

(2) Místo plnění a výhradní příslušnost soudu pro všechny spory z této smlouvy je naše obchodní sídlo.

(3) Všechny dohody, které jsou uzavřeny mezi smluvními stranami za účelem splnění smlouvy, jsou v této smlouvě sepsány písemně.

(4) Je-li jednotlivé ustanovení této smlouvy neúčinné nebo bude neúčinné nebo obsahuje mezery, tak ostatní ustanovení tím zůstávají nedotčena.

Stav: 08/2010