PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Pravidla chování společnosti Rollon S.p.A.

Společnost Rollon S.p.A., její manažeři a zaměstnanci se zavázali k zásadám společensky odpovědného řízení podniku. Jednají eticky, v mezích zákona a dbají na dlouhodobé dodržování následujících hodnot a zásad:

 1. Zákonné jednání
  • Dodržujeme platné zákony a další právní předpisy v Německu a zemích, ve kterých ROLLON podniká.
 1. Lidská práva a práva zaměstnanců
  • Respektujeme mezinárodně uznávaná lidská práva a podporujeme jejich dodržování. Striktně se stavíme proti jakékoli formě nucené nebo dětské práce.
  • Prosazujeme rovnost příležitostí a předcházíme diskriminaci mezi všemi našimi zaměstnanci. Ke všem zaměstnancům přistupujeme rovnocenně bez ohledu na jejich pohlaví, věk, barvu pleti, kulturu, etnický původ, sexuální identitu, postižení, náboženskou příslušnost nebo světonázor.
  • Naše zaměstnance chráníme před fyzickým, sexuálním, psychickým nebo slovním obtěžováním na pracovišti.
  • Respektujeme soukromí a práva na ochranu osobnosti každého jednotlivce.
  • Každý má právo na svobodu projevu.
  • Dodržujeme platné zákony a pracovní normy upravující výši odměn a maximální přípustnou pracovní dobu.
  • Chráníme zdraví našich zaměstnanců a zajišťujeme jejich bezpečnost při práci. Dále se zaměřujeme na bezpečné a zdravé pracovní prostředí, abychom předešli nehodám a zraněním. 
 1. Úplatkářství a korupce
  • Společnost ROLLON se striktně staví proti jakékoli formě korupce a úplatkářství. Nepodílíme se na praní špinavých peněz a vynášení obchodních informací.
  • Dodržujeme pravidla hospodářské soutěže a antimonopolní právní předpisy.
  • Zaměstnanci mají zakázáno darovat a přijímat dary a služby, které překračují meze obvyklé pohostinnosti a zdvořilosti. Nepřijímáme ani nenabízíme platby jakéhokoli druhu.
 1. Střety zájmu
  • Důvěrné informace, například obchodní tajemství a citlivé údaje, nesmějí být bez povolení sdělovány ani jiným způsobem zpřístupňovány třetím stranám.
  • Zaměstnanci musí věnovat majetku společnosti náležitou péči a nedopustit jeho ztrátu, krádež nebo zneužití. Užívání majetku společnosti pro soukromé účely je zakázáno. Výjimku představují individuální smluvní ujednání se zaměstnanci.
 1. Ochrana životního prostředí
  • Společnost ROLLON se zavázala k ekologickému a odpovědnému jednání a dodržování předpisů a norem souvisejících s ochranou životního prostředí. Usilujeme o minimalizaci našeho dopadu na životní prostředí, dlouhodobé zvyšování jeho ochrany a odpovědné nakládání s přírodními zdroji.
 1. Soukromí
  • Společnost ROLLON dodržuje při shromažďování a zpracování osobních údajů všechny příslušné zákony a předpisy.

Porušení těchto pravidel chování nebo interních směrnic společnosti Rollon S.p.A.: 

Porušení těchto pravidel chování nebo interních směrnic společnosti Rollon S.p.A. mohou všichni zaměstnanci ohlásit svému přímému nadřízenému nebo jeho manažerovi. V případě pochybností je možné kontaktovat přímo generálního ředitele.

Osoba, která se dopustí závažného porušení, může čelit trestnímu postihu, stanout před disciplinární komisí nebo s ní může být rozvázán pracovní poměr.

1.ledna 2022

Rollon S.p.A.

 

Rüdiger Knevels

– Vedení společnosti –

Vyberte svou zemi

Zeptejte se Rollon

Naši odborníci pro vás najdou řešení