KODEKS POSTĘPOWANIA

Kodeks postępowania Rollon S.p.A.

Firma Rollon S.p.A., jej menedżerowie i pracownicy są zobowiązani do społecznie odpowiedzialnego zarządzania firmą. Działają oni etycznie, zgodnie z prawem i gwarantują, że są przestrzegane i zachowane w długim okresie działalności następujące wartości i zasady:

 1. Zgodność z prawem
  • Przestrzegamy obowiązujących przepisów i innych regulacji prawnych w Niemczech i innych krajach, w których firma ROLLON prowadzi działalność.
 1. Prawa człowieka i prawa pracowników
  • Przestrzegamy uznawanych na arenie międzynarodowej praw człowieka i wspieramy ich przestrzeganie. Zdecydowanie odrzucamy jakąkolwiek formę pracy przymusowej lub pracy dzieci.
  • Promujemy politykę równych szans i zapobiegamy dyskryminacji wśród naszych pracowników. Traktujemy wszystkich pracowników jednakowo, bez względu na płeć, wiek, kolor skóry, kulturę, pochodzenie etniczne, tożsamość seksualną, niepełnosprawność, przynależność religijną lub światopogląd.
  • Chronimy naszych pracowników przed fizycznym, seksualnym, psychologicznym czy werbalnym molestowaniem.
  • Przestrzegamy prywatności i dóbr osobistych każdej osoby.
  • Gwarantujemy prawa wolności poglądów i swobody wypowiedzi.
  • Przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących standardów pracy w zakresie wysokości wynagrodzeń i maksymalnych dopuszczalnych godzin pracy.
  • Chronimy zdrowie i bezpieczeństwo pracy naszych pracowników i promujemy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy w celu zapobiegania wypadkom i obrażeniom. 
 1. Przekupstwo i korupcja
  • ROLLON nie toleruje żadnej formy korupcji czy przekupstwa. Nie dopuszczamy żadnych transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych i prania pieniędzy.
  • Przestrzegamy natomiast zasad konkurencji i prawa antymonopolowego.
  • Pracownicy nie mogą przekazywać lub akceptować prezentów lub usług, które nie mieszczą się w granicach zwyczajowej gościnności i uprzejmości. Nie dopuszczamy przyjmowania ani przyznawania płatności wszelkiego rodzaju.
 1. Konflikt interesów
  • Informacje poufne, takie jak tajemnice handlowe i dane wrażliwe, nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez upoważnienia ani udostępniane w jakikolwiek inny sposób.
  • Pracownicy muszą z należytą starannością obchodzić się z mieniem firmy i chronić ją przed utratą, kradzieżą lub niewłaściwym wykorzystaniem owego mienia. Zabronione jest prywatne wykorzystanie mienia firmowego, z wyjątkiem indywidualnego porozumienia z pracownikami.
 1. Ochrona środowiska
  • Firma ROLLON zobowiązuje się do działania w sposób ekologiczny i odpowiedzialny oraz do przestrzegania odpowiednich przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska. Dążymy do minimalizacji wpływu na środowisko, ciągłej poprawy ochrony środowiska i odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.
 1. Prywatność
  • Podczas zbierania i przetwarzania danych osobowych, firma ROLLON przestrzega wszystkich najważniejszych przepisów i regulacji.

Naruszanie Kodeksu Postępowania lub wytycznych międzynarodowych dla Rollon S.p.A.: 

Wszyscy pracownicy mogą zgłaszać naruszenie Kodeksu Postępowania lub wewnętrznych wytycznych Rollon S.p.A. swemu przełożonemu lub kierownikom lub, w przypadku wątpliwości, bezpośrednio Dyrektorowi Zarządzającemu.

Poważne naruszenie, poza sankcjami karnymi może skutkować również konsekwencjami dyscyplinarnymi, łącznie z utratą zatrudnienia.

1 stycznia 2022 r.

Rollon S.p.A.

Rüdiger Knevels
– Dyrekcja –

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania