GEDRAGSCODE

Gedragscode voor ROLLON GmbH

ROLLON GmbH, zijn leidinggevenden en medewerkers, zetten zich voor een maatschappelijk verantwoord ondernemingsbestuur in. Zij handelen ethisch en in overeenstemming met de wet, en zien erop toe dat de volgende waarden en beginselen in acht worden genomen en op lange termijn worden nageleefd:

 1. Naleving van de wet
  • De toepasselijke wetten en andere wettelijke voorschriften in Duitsland en de landen waar ROLLON actief is, worden nageleefd.
 1. Mensenrechten en rechten van werknemers
  • Wij respecteren de internationaal erkende mensenrechten en ondersteunen de naleving ervan. Wij wijzen elke vorm van dwangarbeid of kinderarbeid ten strengste af.
  • Wij bevorderen gelijke kansen en voorkomen discriminatie onder al onze werknemers. Wij behandelen alle werknemers gelijk, ongeacht hun geslacht, leeftijd, huidskleur, cultuur, etnische afkomst, seksuele identiteit, handicap, godsdienstige overtuiging of wereldbeschouwing.
  • Wij beschermen onze werknemers tegen fysieke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie op de werkplek.
  • Wij respecteren de privacy en de persoonlijke rechten van ieder individu.
  • Wij waarborgen het recht op vrijheid van mening en meningsuiting.
  • De toepasselijke wetgeving betreffende de naleving van de arbeidsnormen inzake vergoedingen en maximaal toegestane werkuren wordt nageleefd.
  • Wij beschermen de gezondheid en de arbeidsveiligheid van onze werknemers en bevorderen een veilige en gezonde werkomgeving om ongevallen en letsel te voorkomen. 
 1. Omkoping en corruptie
  • ROLLON tolereert geen enkele vorm van corruptie of omkoping. Er moet worden afgezien van transacties met voorkennis en witwaspraktijken.
  • De regels van de mededingings- en antitrustwetgeving worden nageleefd.
  • Het is werknemers niet toegestaan geschenken of diensten te geven of te aanvaarden die niet binnen de grenzen van de gebruikelijke gastvrijheid en hoffelijkheid vallen. Betalingen van welke aard ook mogen niet aanvaard of toegekend worden.
 1. Belangenconflicten
  • Vertrouwelijke informatie, zoals bedrijfsgeheimen en gevoelige gegevens, mogen niet zonder toestemming aan derden worden bekendgemaakt of op andere wijze toegankelijk worden gemaakt.
  • Werknemers dienen zorgvuldig om te gaan met bedrijfseigendommen en deze te beschermen tegen verlies, diefstal of misbruik. Het privé-gebruik van bedrijfseigendommen is verboden, met uitzondering van individuele contractuele afspraken met werknemers.
 1. Bescherming van het milieu
  • ROLLON verplicht zich ertoe op een ecologische en verantwoordelijke manier te handelen en de relevante milieubeschermingsvoorschriften en -normen na te leven. Wij streven ernaar de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken, de bescherming van het milieu voortdurend te verbeteren en natuurlijke hulpbronnen op verantwoorde wijze te gebruiken.
 1. Privacy
  • Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens houdt ROLLON zich aan alle relevante wet- en regelgeving.

Overtredingen van de gedragscode of interne richtlijnen van ROLLON GmbH: 

Alle medewerkers kunnen overtredingen van de gedragscode of interne richtlijnen van ROLLON GmbH melden bij hun leidinggevende of het eerstvolgende hogere managementniveau of, in geval van twijfel, rechtstreeks bij de bedrijfsleider.

Aanzienlijke overtredingen kunnen disciplinaire gevolgen hebben, tot en met verlies van het dienstverband, naast strafrechtelijke sancties.

1 januari 2022

ROLLON GmbH

Rüdiger Knevels
– Management –

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen