Algemene verkoopvoorwaarden van Rollon GmbH

§ 1 Toepasbaarheid

(1) Deze verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend en alleen voor ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke activa in de zin van § 310 lid 1 BGB (hierna “klant”). Wij erkennen tegenstrijdige of afwijkende klantvoorwaarden alleen, als wij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan met de geldigheid ervan.

(2) Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op de levering van te vervaardigen of te produceren roerende zaken.

(3) Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de klant, voor zover het juridische transacties van verwante aard betreft.

 

§ 2 Offerte en contractafsluiting

Tenzij anders overeengekomen, zijn onze offertes over het algemeen vrijblijvend. Bestellingen en andere opdrachten zijn bindend voor de klant. Wij zijn echter niet verplicht om bestellingen of andere opdrachten te accepteren. We kunnen de offerte omvat in de bestelling of opdracht binnen twee weken na ontvangst accepteren. Het afsluiten van de overeenkomst komt pas tot stand door uitdrukkelijke, schriftelijke aanvaarding (opdrachtbevestiging).

 

§ 3 Verstrekte documenten

Voor alle documenten die aan de klant worden verstrekt in verband met het plaatsen van de bestelling, b.v. berekeningen, tekeningen etc. behouden wij ons eigendoms- en auteursrechten voor. Deze documenten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden, tenzij we de klant daartoe onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Als we de offerte van de klant niet binnen de termijn van § 2 accepteren, moeten deze documenten ons onmiddellijk worden teruggestuurd.

 

$ 4 Prijzen en betaling

(1) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek plus btw volgens het geldende tarief. Op verzoek van de klant worden de goederen door ons verzonden/geleverd. In dat geval worden de verzend-/leveringskosten en de kosten van de voor het transport benodigde verpakking apart in rekening gebracht. Transportkosten worden berekend op basis van werkelijke uitgaven, verpakkingskosten zoals weergegeven in de offerte. De plaats waarnaar de verpakking na levering van de producten wordt geretourneerd, is het magazijn van Rollon GmbH op het hoofdkantoor in Düsseldorf. De klant draagt de kosten van het terugzenden van de verpakking.

(2) De minimale bestelwaarde bedraagt € 100,00 netto. De toeslag voor het onderschrijden van deze grens is het verschil tussen de bestelwaarde en de minimale bestelwaarde. De toeslag wordt in rekening gebracht, als wij de klant op de hoogte hebben gesteld van de toeslag en de klant de bestelling vervolgens bevestigt.

(3) Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen voldaan te worden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en levering of aanvaarding of alternatieve volbrenging van de opdracht. Het verrekenen van contante korting is alleen toegestaan met een schriftelijke overeenkomst. De betaling dient uitsluitend te geschieden op een van onze op de factuur vermelde rekeningen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de klant in gebreke van betaling. Er wordt vertragingsrente in rekening gebracht volgens het wettelijke tarief. Wij behouden ons het recht voor rente te eisen op de vervaldag en/of hogere vertragingscompensatie.

 

§ 5 Verrekening en retentierechten

De klant heeft alleen recht op verrekening, als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

 

§ 6 Leveringstijd

(1) Het begin van de door ons opgegeven leveringstijd veronderstelt de tijdige en correcte volbrenging van de verplichtingen van de klant. De verwerping van de onvervulde overeenkomst blijft voorbehouden.

(2) Als de klant in gebreke blijft met de acceptatie of als hij opzettelijk andere verplichtingen tot medewerking schendt, hebben wij het recht om vergoeding te eisen voor de door ons geleden schade, inclusief eventuele extra kosten. Verdere vorderingen blijven voorbehouden. Als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de klant op het moment dat hij in gebreke is met de acceptatie of debiteurs.

(3) Alle door ons opgegeven leveringsdata zijn niet bindend, totdat de bestelling is geaccepteerd of alle technische vereisten voor de verwerking zijn opgehelderd. In het geval van onvoorziene gevallen van overmacht waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (waaronder stakingen en uitsluitingen), wordt de leveringstijd dienovereenkomstig verlengd. Indien de overmachtsituatie langer dan zes maanden duurt, heeft de klant het recht om, na het bepalen van een redelijke respijtperiode, de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. Als de uitvoeringstijd verlengd wordt of wij van onze verplichting ontheven worden, dan kan de klant hieraan geen aanspraken op schadevergoeding ontlenen. Wij kunnen alleen een beroep doen op de genoemde omstandigheden, als de klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte wordt gesteld.

(4) Het staat ons vrij om de verzendingsmethode en transporteur te kiezen. De verzending en levering vinden plaats volgens § 4 (1) op kosten van de klant.

(5) Wij hebben te allen tijde het recht om deelleveringen en deelprestaties uit te voeren, tenzij de deellevering of deelprestatie onredelijk is tegenover de klant. Deze kunnen ook na voorafgaande kennisgeving vooraf plaatsvinden.

 

§ 7 Risico-overgang bij verzending

(1) Als de goederen op zijn verzoek naar de klant worden verzonden, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de klant met de verzending naar de klant. Dit geldt ongeacht of de goederen vanaf de plaats van uitvoering worden verzonden.

(2) In het geval van werkprestaties gaat het risico over met de aanvaarding, niettegenstaande de bovenstaande bepaling. Indien de klant met de acceptatie in gebreke is, gaat het risico over met de bereidheid tot acceptatie.

 

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons het eigendom van de geleverde goederen voor tot volledige betaling van alle vorderingen die wij nu of in de toekomst jegens de klant hebben, inclusief alle rekening-courantvorderingen. Als de klant zich in strijd met de overeenkomst gedraagt – in het bijzonder als hij in gebreke is met de betaling van een vergoeding – hebben wij het recht om de gereserveerde goederen terug te nemen nadat we een redelijke termijn voor uitvoering hebben gesteld. De klant draagt de opgelopen transportkosten voor de retourzending. Als we de gereserveerde goederen terugnemen, betekent dit een terugtrekking uit de overeenkomst. Er is ook sprake van een terugtrekking uit de overeenkomst, als we beslag leggen op de gereserveerde goederen. Het is mogelijk dat wij teruggenomen artikelen verkopen. De opbrengst van de exploitatie wordt verrekend met de bedragen die de klant ons verschuldigd is, nadat wij een redelijk bedrag hebben ingehouden voor de kosten van de exploitatie.

(2) De klant is verplicht het gekochte artikel met zorg te behandelen zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan. In het bijzonder is hij verplicht deze op eigen kosten afdoende te verzekeren tegen diefstal, brand- en waterschade tegen nieuwwaarde. Zolang de eigendom nog niet is overgegaan, dient de klant ons onmiddellijk schriftelijk te informeren, als het geleverde goed in beslag is genomen of blootgesteld aan andere ingrepen door derden. Voor zover de derde partij ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een succesvolle rechtszaak niet kan vergoeden overeenkomstig § 771 ZPO, is de klant aansprakelijk voor de door ons geleden schade.

(3) De klant heeft het recht om de voorbehouden goederen in het normale zakelijke verkeer te gebruiken en door te verkopen, zolang hij niet in gebreke is met de betaling. De klant draagt de vorderingen van de klant uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen aan ons over voor het bedrag van het met ons overeengekomen eindfactuurbedrag (inclusief omzetbelasting). Deze overdracht geldt ongeacht of de goederen zonder of na bewerking of vermenging zijn doorverkocht. Om onze aanspraken jegens de klant zeker te stellen, draagt de klant aan ons ook de vorderingen over die hem ten gevolge van de verbinding van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met eigendomsrecht jegens een derde toekomen. Wij aanvaarden de overdracht. De klant blijft ook na de overdracht bevoegd om de vordering te incasseren. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te incasseren blijft onaangetast. Wij zullen de vordering echter niet incasseren zolang de klant niet in gebreke is met de betaling en er in het bijzonder geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend of betalingen zijn opgeschort.

(4) De verwerking van de voorbehouden goederen door de klant gebeurt altijd in onze naam en in opdracht van ons. In dit geval gaat het aanstaande recht van de klant op de voorbehouden goederen verder met het verwerkte artikel. Als de voorbehouden goederen worden verwerkt met andere artikelen die niet van ons zijn, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de waarde van onze voorbehouden goederen (eindfactuurbedrag inclusief omzetbelasting) tot de andere verwerkte artikelen op de tijd van verwerking. Hetzelfde geldt in geval van vermenging. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat het artikel van de klant als hoofdartikel moet worden beschouwd, wordt overeengekomen dat de klant mede-eigendom aan ons evenredig overdraagt en de daaruit voortvloeiende exclusieve eigendom of mede-eigendom voor ons bewaart. Wij aanvaarden deze overdracht. Voor het overige geldt voor het door bewerking ontstane nieuwe artikel hetzelfde als voor gereserveerde goederen.

(5) Wij verbinden ons ertoe om de zekerheden waarop wij recht hebben op verzoek van de klant vrij te geven als hun waarde de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.

 

§ 9 Garantie en aansprakelijkheid

(1) Garantieaanspraken veronderstellen dat de klant correct heeft voldaan aan zijn onderzoeks- en meldingsplicht volgens § 377 HGB.

(2) In het geval van duidelijke gebreken bestaan aansprakelijkheidsclaims voor gebreken alleen, als de klant deze onmiddellijk, uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk meldt. Voor het overige is het geldend maken aansprakelijkheidsclaims voor gebreken als gevolg van duidelijke gebreken uitgesloten. Gebreken die ook bij zorgvuldig onderzoek niet binnen deze termijn kunnen worden ontdekt, dienen direct na vaststelling schriftelijk aan ons te worden gemeld. De termijn is voldoende voor de tijdige verzending van de gebrekenmelding. De klant draagt de volledige bewijslast voor alle voorwaarden voor een claim, in het bijzonder voor de aanwezigheid van het defect, voor het tijdstip van de vaststelling van het defect en de tijdigheid van de melding van klachten.

(3) De verjaringstermijn voor claims wegens gebreken uit verkoopovereenkomsten voor nieuw vervaardigde roerende goederen bedraagt één jaar vanaf de levering. Hetzelfde geldt voor arbeidsovereenkomsten over de levering van te fabriceren of te vervaardigen roerende zaken. De verjaringstermijn voor claims wegens gebreken uit arbeidsovereenkomsten voor roerende zaken bedraagt één jaar vanaf de aanvaarding. Voorafgaand aan het terugzenden van de goederen dient onze toestemming te worden verkregen. De bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing voor zover de wet volgens § 438 lid 1 nr. 2 BGB (gebouwen en objecten voor gebouwen), § 479 lid 1 BGB (regresvordering) en § 634a lid 1 BGB (constructiefouten) langere termijnen voorschrijft.

(4) In principe wordt alleen de productbeschrijving als kwaliteit van de goederen overeengekomen. Openbare verklaringen, promoties of reclame vormen geen contractuele informatie over de kwaliteit van de goederen.

(5) Als er een gebrek is aan de goederen of het werk, geven we in eerste instantie een rectificatie naar eigen goeddunken door middel van aanvullende prestatie (reparatie of vervangende levering). Wij dragen de kosten die nodig zijn voor aanvullende prestaties, zoals met name transport-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze niet toenemen doordat de goederen naar een andere plaats als de plaats van uitvoering zijn gebracht en de klacht gegrond blijkt. Alleen als de tweede poging tot rectificatie mislukt of onredelijk is voor de klant, kan de klant ervoor kiezen om de prijs te verlagen of om zich terug te trekken uit de overeenkomst. In het geval van slechts een geringe contractbreuk, in het bijzonder in het geval van slechts geringe gebreken, heeft de klant niet het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst. Als we nieuwe goederen produceren, worden de defecte goederen die al aan de klant zijn geleverd, door de klant overhandigd aan ons. Wij dragen de daaraan verbonden kosten.

(6) Garantieaanspraken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of bij schade die na de risico-overgang ontstaat als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling, het niet naleven van smeer- en onderhoudsvoorschriften, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige constructiewerkzaamheden of door bijzondere invloeden van buitenaf die volgens de overeenkomst niet vereist zijn. Indien de klant of derden ongepast reparatiewerkzaamheden of veranderingen uitvoeren, zijn ook hiervoor en de daaruit voortvloeiende gevolgen geen garantieaanspraken mogelijk.

(7) Aanspraken van de klant voor de kosten die nodig zijn voor aanvullende prestaties, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn voor zover uitgesloten, als de kosten stijgen, omdat de door ons geleverde goederen niet zijn gebruikt zoals bedoeld of later zijn verplaatst naar een andere plaats dan de vestigingsplaats van de klant, tenzij de overbrenging heeft plaatsgevonden in het kader van de normale uitoefening van de bedrijfsactiviteiten.

(8) Wij zijn aansprakelijk voor opzettelijk en grof nalatig plichtsverzuim evenals voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. In het geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen en licht nalatig plichtsverzuim, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare en voor de overeenkomst typische schade op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. In andere gevallen is onze aansprakelijkheid uitgesloten. Bovenstaande beperking geldt ook als de klant vergoeding verzoekt voor nutteloze uitgaven.

(9) Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van onze personeelsleden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

(10) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op vorderingen van klanten op grond van de wet op de productaansprakelijkheid en op vorderingen voor lichamelijk letsel, schade aan de gezondheid of overlijden.

 

§ 10 Overige bepalingen

(1) Op deze overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen die voortvloeien uit en verband houden met deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-koopverdrag (CISG).

(2) De plaats van uitvoering en exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen tussen de partijen is onze vestigingsplaats.

(3) Als een van deze afspraken of bepalingen die zijn opgesteld in het kader van andere overeenkomsten ongeldig of betwistbaar is of wordt, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.  De partijen zullen in plaats van de ongeldige/nietige bepaling een bepaling overeenkomen die het doel van de ongeldige/nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Dit geldt ook voor het vullen van eventuele hiaten in de overeenkomst.

 

Stand: 01/2023

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen