Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Rollon GmbH, Rollon BV und Rollon s.r.o.

ARTIKEL 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rollon b.v., hierna te noemen de opdrachtnemer, gedane offertes en op alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken, de aanneming van werk, alsmede op betalingen aan de opdrachtnemer. Afwijkende bedingen binden de opdrachtnemer slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 2: Offertes

Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht dat aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Indien door de opdrachtnemer geen offerte gedaan is, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer de opdrachtnemer binnen acht dagen, nadat de opdrachtnemer de order heeft ontvangen, deze schriftelijk bevestigt dan wel de uitvoering daarvan heeft aangevangen.
Door de opdrachtnemer aan de wederpartij bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, gewichtsvermeldingen, technische specificaties en overige gegevens, opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.
Alle rechten van door of via de opdrachtnemer tot stand gekomen aanbiedingen, berekeningen, modellen, artistieke en technische ontwerpen, beschrijvingen (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en dergelijke berusten bij de opdrachtnemer.
Door de opdrachtnemer verstrekte aanbiedingen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, schema’s, ontwerpen en overige door of via de opdrachtnemer tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van de opdrachtnemer en mogen niet aan derden, in welke vorm ook, ter inzage worden verstrekt, dan wel ter beschikking worden gesteld zonder toestemming van de opdrachtnemer.
Indien de wederpartij uitdrukkelijk daarom verzoekt, kan de offerte vergezeld gaan van berekeningen, tekeningen, omschrijvingen, ontwerpen, calculaties, modellen etc. een en ander in de ruimste zin. In dat geval zullen de daaraan verbonden kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Vergoeding van genoemde kosten betekent geen overname van rechten als hiervoor bedoeld in lid 4 van dit artikel.
Bescheiden als bedoeld in lid 4 van dit artikel moeten op eerste verzoek van de opdrachtnemer kompleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien de opdracht niet door de wederpartij aan de opdrachtnemer wordt verstrekt, moeten zij terstond aan de opdrachtnemer worden teruggegeven.

ARTIKEL 3: Prijzen

Door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na de datum van de aanbieding een of meer van voornoemde prijsbepalende factoren wijzigingen ondergaan is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn opgegeven prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting. Alle prijzen zijn af magazijn of fabriek en exclusief de vrachtkosten tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien is overeengekomen dat de prijzen vrachtvrij afleveringsadres en inclusief vrachtkosten zijn, worden voor levering ter waarde van een door de opdrachtnemer telkens nader vast te stellen factuurbedrag exclusief omzetbelasting door de opdrachtnemer vrachtkosten alsmede een kostentoeslag volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering geldende toeslagtarieven doorberekend.
Tenzij zaken worden geleverd in fabrieksverpakking, die door de leverancier(s) van opdrachtnemer dan wel andere derden niet aan de opdrachtnemer in rekening gebracht is, worden verpakkingskosten door de opdrachtnemer aan de wederpartij doorberekend.
De wederpartij is verplicht de retouremballage binnen een maand na datum van de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur in onbeschadigde en goede staat voor zijn rekening en risico aan opdrachtnemer terug te zenden.
De in lid 4 bedoelde kosten worden de wederpartij volledig gecrediteerd na goede ontvangst door de opdrachtnemer van de conform het in lid 5 bepaalde teruggezonden verpakking, doch alleen indien en voor zover er sprake is van retouremballage.
De kosten van van overheidswege voorgeschreven terugname en vernietiging van verpakking worden door de opdrachtnemer aan de wederpartij doorberekend.

ARTIKEL 4: Betaling

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij een zekerheidsstelling te harer genoegen te eisen voor tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen. De opdrachtnemer is tevens te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen kontante betaling of onder rembours te leveren.
De wederpartij is verplicht de koopprijs of aanneemsom binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van de opdrachtnemer of op een harer giro- of bankrekeningen te voldoen.
Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van zaken en het de opdrachtnemer niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten laat betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.
Indien in gedeelten wordt geleverd is de opdrachtnemer niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door de opdrachtnemer geleden en te lijden schade.
Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente conform art.6:119aBW.
Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het incassotarief zoals vastgelegd in het calculatieschema voor advocatendeclaraties.

ARTIKEL 5: Levertijd

Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
De levertijd gaat pas in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt.
Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan de opdrachtnemer te harer keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan de opdrachtnemer te harer keuze hetzij leveren op een door de opdrachtnemer te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op schadevergoeding.

ARTIKEL 6: Reclames

Onverminderd her hierna bepaalde geldt dat de wederpartij aanstonds na levering gehouden is de geleverde materialen te controleren.
Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door opdrachtnemer gedane of niet gedane werkzaamheden of leveringen of op opdrachtnemers facturen, moeten bij opdrachtnemer schriftlijke worden ingedient, so spoedig als redelijkerwijs mogelijk, uiterlijk binnen acht dagen, mede om de opdrachtnemer in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klacht(en) na te trekken.
Zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken – tenzij deze beschadigd ontvangen zijn – in ongeschonden staat in de originele verpakking aan opdrachtnemer worden teruggezonden op kosten van de wederpartij.
Zolang zaken niet teruggezonden en door opdrachtnemer akkoord bevonden zijn, of de klacht door opdrachtnemer is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting van de wederpartij in stand.

ARTIKEL 7: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de vordering met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij ter zake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt de opdrachtnemer zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwijkend beding als bedoeld in artikel 1 lid 1 van deze algemene voorwaarden behoudt de opdrachtnemer zich de eigendom van zaken eveneens voor voor hetgeen de wederpartij aan de opdrachtnemer verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke de opdrachtnemer zaken heeft geleverd of zal leveren, dan wel uit hoofde van tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de wederpartij voor zijn verplichtingen als voornoemd genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
Voor de toepassing van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen in de zin van artikel 1 lid 1 van deze algemene voorwaarden, elke betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens de opdrachtnemer, in eerste plaats toegerekend op de door de opdrachtnemer aan te wijzen verbintenis(sen), waarvoor in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege de opdrachtnemer aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in voorgaande zin, tenzij de opdrachtnemer uitdrukkelijk anders bepaalt.
Indien er gerede twijfel bij opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de wederpartij, is de opdrachtnemer bevoegd haar werkzaamheden op te schorten dan wel levering en verzending uit te stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer door deze vertraging c.q. vertraagde (af)-levering geleden schade.
Opdrachtnemer is bevoegd het retentierecht uit te oefenen, zodat zij de afgifte van de zaken die zij voor de wederpartij in verband met de uitvoering van haar opdracht onder zich heeft, mag opschorten, totdat haar opeisbare vorderingen ter zake van de opdracht zijn voldaan.

ARTIKEL 8: Garantie

De opdrachtnemer staat vor een periode van zes maanden na levering in voor de deugdelijkheid van de geleverde materialen. In geval van ondeúgdelijkheid van de geleverde materialen zal de opdrachtnemer naar zijn keuze de zaak herstellen, vervangen of het factuurbedrag evenredig crediteren. De kosten van vervangende onderdelen komen voor rekening van de opdrachtnemer. De in verband met herstel of vervanging gemaakte reis- of transportkosten komen voor rekening van de wederpartij.
Bestaat de opdracht uit de aanneming van werk, staat de opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na oplevering in voor de deugelijkheid van de constructie en de gebruikte materialen, zover hij vrij was in de keuze hiervan. In geval van ondeugdelijkheid zal de opdrachtnemer naar zijn keuze het werk herstellen, vervangen of het factuurbedrag evenredig crediteren. Bewerkt de opdrachtnemer door de wederpartij aangeleverde materialen, is de garantie beperkt tot de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Van de garantie zijn uitgesloten gebreken in materialen of onderdelen die door of vanwege de wederpartij zijn voorgeschreven of aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. Te dezer zake wordt met een gebrek gelijkgesteld ongeschiktheid voor gebruik waarvoor de voorgeschreven materialen of onderdelen zijn bestemd. Opdrachtnemer is op grond van zijn garantieverplichting niet aansprakelijk indien de zaak niet naar behoren functioneert tengevolge van een gebrek in een door de wederpartij voorgeschreven ontwerp, constructie of werkwijze dan wel van een fout in een door de wederpartij ter beschikking gesteld advies.
De garantie van opdrachtnemer vervalt indien een gebrek in de zaak of een onderdeel daarvan het gevolg is van onjuist of onoordeelkundig gebruik, onderhoud of ander verzuim aan de zijde van de wederpartij of indien door anderen dan opdrachtnemer zonder diens toestemming of opdracht werkzaamheden aan de zaak zijn verricht dan wel in de zaak veranderingen zijn aangebracht. De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van deze bepaling niet door de garantie van opdrachtnemer worden gedekt, zullen aan de wederpartij tegen de geldende tarieven in rekening worden gebracht.
Opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, geleden door de wederpartij en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen de vertraging in de oplevering van het werk.
In alle gevallen waarin opdrachtnemer een beroep op het hierboven vermelde toekomt, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers eveneens een beroep doen op het daarin bepaalde, als was dat door de betrokken werknemers bedongen.
De wederpartij is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en haar schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding welke derden ten laste van opdrachtnemer mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan opdrachtnemer door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

ARTIKEL 9: Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

Indien de opdrachtnemer door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is de opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht. Indien de duur van de verhindering meer beloopt dan 3 maanden, is ook de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen.
Indien de opdrachtnemer door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen en deze omstandigheden niet voor rekening van de opdrachtnemer komen, is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd.
Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat de opdrachtnemer door haar eigen leveranciers, om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld.

ARTIKEL 10: Risico-overgang

De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik waarop deze het magazijn van de opdrachtnemer of – bij levering of aanvoer uit magazijnen van derden – van deze derden hebben verlaten. Daarenboven geschiedt ook in- en uitlading van de zaken voor risico va de wederpartij.

ARTIKEL 11: Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en de opdrachtnemer met deze erkenning en derhalve met het verval van de ontbinding van rechtswege akkoord gaat.
Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door opdrachtnemer geleden schade.
Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is de opdrachtnemer gerechtigd ofwel voor verdere werkzaamheden, levering en montage vooruitbetaling te eisen ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist en het door de opdrachtnemer geleverde, voor zover nog niet betaalde, terug te vorderen dan wel betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen, In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door de opdrachtnemer geleden schade.

ARTIKEL 12: Doorverkoop en natrekking

Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.
Evenmin is de wederpartij bevoegd geleverde zaken, zolang deze nog niet volledig betaald zijn, op een zodanige wijze te plaatsen dat deze hun juridische zelfstandigheid verliezen.

ARTIKEL 13: Boetebeding en controle

De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in artikel 12 verbeurt ten gunste van de opdrachtnemer een boete voor iedere handeling die onder één van de aldaar vermelde verboden valt. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag, echter minimaal EUR 30.000,– per handeling.
De opdrachtnemer is bevoegd door een onafhankelijk accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in artikel 12 bepaalde.

ARTIKEL 14: Aansprakelijkheid

Behoudens het bepaalde in artikel 8 en daargelaten gevallen van opzet of grove schuld, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofd ook ontstaan, tenzij en voor zover opdrachtnemers aansprakelijkheid ter zake is verzekerd.
In alle gevallen waarin opdrachtnemer een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen opdrachtnemers eventueel aangesproken werknemers eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers bedongen.

ARTIKEL 15: Geschillen

Op alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen tenzij de wederpartij binnen één maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 16: Depot

Deze voorwaarden treden in werking met ingang van 01.01.09 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem, KvK-nr. 09100006.

Geldig vanaf januari 2009

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen